документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Учители начален етап
1а клас - класен ръководител МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА. Завършил Бургаски  
Свободен Университет, образование висше-магистър,специалност-предучилищна  
и начална педагогика
1б клас - класен ръководител ИСКРА ДАНОВА- БАДАРОВА Завършила  
Софийски университет „Св.Климент Охридски“, образование висше-магистър,  
специалност-учител по география и Университет „Проф.д-р Асен Златаров“-
Бургас, магистър- специалност предучилищна и начална училищна педагогика.
2а клас- класен ръководител МИРОСЛАВА ХРИСТОВА- Завършила  
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-
бакалавър,специалност-учител по учител по български език и литература
2б клас- класен ръководител МАРГАРИТА БЕЛЕВА Завършила Пловдивски  
университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална  
училищна педагогика - магистър. Квалификация - учител начална педагогика
3а клас - класен ръководител АНИ МУДЕВА. Завършила Софийски университет  
"Св.Климент Охридски", специалност начален учител; Шуменски университет  
"Константин Преславски" професионално-педагогически специалности английски  
език и информационни технологии. V ПКС.
3б клас - класен ръководител СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА. Завършила  Шуменски  
университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър,  
специалност- начален учител. Притежава V ПКС.
4 клас - класен ръководител ИРИНА ТОДОРЛИЕВА. Завършила  Бургаски  
свободен университет , образование висше-бакалавър, специалност- начален  
учител. Притежава V ПКС.
5 клас - класен ръководител ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА. Завършила  
Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“, образование висше-
магистър, специалност-история и география; полувисше образование в ПИ-
гр.Кърджали, специалност-история и география учител по география и икономика;  
история и цивилизация; музика; домашен бит и техника. Класен ръководител на V  
клас. Притежава  V ПКС.
Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:
ЦОУД-1а клас - Моника Костадинова- Завършила Университет „Проф.д-р Асен  
Златаров“-Бургас, образование висше- бакалавър,специалност-учител по  
български език и литература, записана СДК „Начална училищна педагогика“
ЦОУД-1б клас- Здравияна Недялкова- Завършила Великотърновски  
университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-
бакалавър,специалност-учител по английски език
ЦОУД-2а клас- Атанаска Зънгърова- Завършила Великотърновски университет  
„Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-бакалавър,специалност-
предучилищна и начална педагогика,професионална квалификация-детски и  
начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ“Паисий Хилендарски“,  
специалност- приложна психология
ЦОУД-2б клас- Боян Иванов- Завършил Бургаски Свободен Университет,  
образование висше-магистър,специалност-учител по български език и  
литература.
Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:
ЦОУД-3а клас- Николина Иванова- Завършила УИ“Христо Ботев“-гр. Бургас,  
образование професионален бакалавър,специалност-начална училищна  
педагогика
ЦОУД-3б клас- Симона Дикова- Завършила Софийски Университет „Св.Климетн  
Охридски“, образование висше-бакалавър,специалност- предучилищна  
педагогика и чужд език
ЦОУД-4 клас- Мата Пенева. Завършила  ППИ „Любен Каравелов”, образование  
професионален бакалавър, специалност-  учител по БЕЛ
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!