документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Документи
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги
План-програма за уч. тормоз 17-18
Практически насоки за действията, които учителите и учениците трябва да предприемат при агресия

Информация за всеки вид социална услуга
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Календарен план нов 2018
Годишен план на училището за учебната 2017/ 2018
Правилник за дейността и устройството на ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
Програма целодневно обучение 17-18 г.
Спортен календар 2017/18
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!