документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Обществен съвет
Протокол 2
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Протоколи с решения
Протокол от събрание на Общ. съвет
Отчет за работа на Общ. съвет
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!