документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Учители - прогимназиален етап
ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА - учител по български език и литература.  
Завършила ВТУ"Св.св.Кирил и Методий", специалност-българска филология и  
професионална квалификация-учител. Класен ръководител на VI клас.
МАРИЙКА ХРИСТОВА - учител по математика, физика и информационни  
технологии. Завършила ПУ"Паисий Хилендарски", специалност-математика,  
квалификация-учител по математика и физика. II ПКС. Класен ръководител на VII  
клас.
ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА - учител по география и икономика; история и  
цивилизация; музика; домашен бит и техника. Завършила Великотърновски  
университет  „Св. св. Кирил и Методий“, образование висше-магистър,  
специалност-история и география; полувисше образование в ПИ-гр.Кърджали,  
специалност-история и география. Класен ръководител на V клас. Притежава V  
ПКС.
Учители - прогимназиален етап
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА - старши учител по чужди езици. Завършила   
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-
магистър, специалност- учител по български език и литература, руски език;  
Университет „Асен Златаров”-гр.Бургас , специалност- учител по английски език.  
Притежава V ПКС.
СТОЯН ВЕЛКОВ - учител по физическо възпитание и спорт. Завършил   
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-
бакалавър, специалност- учител по физическо възпитание и спорт. Притежава V  
ПКС.
МАРИЯНА ЙОРДАНОВА . Завършила Великотърновски университет „Св. св.  
Кирил и Методий”, образование висше-магистър,специалност-учител по  
български език и литература и история и специализация по Информационни  
технологии в СУ“Св. Климент Охридски“. Притежава  V ПКС.
Учител ЦОУД - прогимназиален етап:
ЦОУД-5, 6, 7 клас МАРИЯНА ЙОРДАНОВА . Завършила Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-
магистър,специалност-учител по български език и литература и история.
Притежава  V ПКС.
Учители прогимназиален етап
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!