документи I ръководство I администрация и пом.персонал I седмично разписание  I училищен план I профил на купувача
na4alobg.com             Copyright©2017
Училищен учебен план
Училищен учебен план за 1а клас
Училищен учебен план за 1б клас
Училищен учебен план за 5 клас
ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН  ПОРАДИ ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА,  ПОИСКАНА ОТ УЧИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО!